Site home
Vogels in Nederland
alk.jpg
aalscholver
zwarte wouw
zwarte zee-eend
zwartkop
zwartkopmeeuw
witte kwikstaart
witwangstern
woudaap
wulp
zanglijster
zeearend
zeekoet
zilvermeeuw
zilverplevier
zomertaling
zomertortel
zwarte kraai
zwarte mees
zwarte ooievaar
zwarte roodstaart
zwarte ruiter
zwarte specht
tjiftjaf
vale gier
veldleeuwerik
vink
visarend
visdief
vuurgoudhaan
waterhoen
waterpieper
waterral
watersnip
waterspreeuw
wespendief
wielewaal
wilde eend
wilde zwaan
winterkoning
wintertaling
witgat
witoogeend
sprinkhaanzanger
staartmees
steenarend
steenloper
steenuil
steltkluut
stormmeeuw
strandleeuwerik
strandplevier
tafeleend
tapuit
temmincks strandloper
topper
torenvalk
tuinfluiter
tureluur
turkse tortel
velduil
roodborsttapuit
roodkopklauwier
rosse franjepoot
rosse grutto
rotgans
rotsduif
ruigpootbuizerd
scharrelaar
scholekster
sijs
slechtvalk
slobeend
smelleken
smient
sneeuwgors
snor
sperwer
spotvogel
spreeuw
pijlstaart
pimpelmees
porseleinhoen
purperreiger
putter
raaf
ralreiger
ransuil
regenwulp
reuzenstern
rietgors
rietzanger
ringmus
rode patrijs
rode wouw
roek
roerdomp
roodborst
roodhalsfuut
roodkeelduiker
noordse stern
noordse stormvogel
notenkraker
oehoe
oeverloper
oeverpieper
oeverzwaluw
ooievaar
ortolaan
paapje
paarse strandloper
papegaaiduiker
patrijs
pestvogel
kuifeend
kuifkoekoek
kuifleeuwerik
kuifmees
kwak
kwartelkoning
lepelaar
mandarijneend
matkop
meerkoet
merel
middelste bonte specht
middelste zaagbek
morinelplevier
nachtegaal
nachtzwaluw
nijlgans
nonnetje
kleine vliegenvanger
kleine zilverreiger
kleine zwaan
kluut
kneu
knobbelzwaan
koekoek
koereiger
kokmeeuw
kolgans
koolmees
koperwiek
korhoen
kraanvogel
krakeend
kramsvogel
krombekstrandloper
krooneend
kruisbek
kuifaalscholver
indische gans
jan-van-gent
kanoet
kauw
keep
kemphaan
kerkuil
kievit
klapekster
kleine barmsijs
kleine bonte specht
kleine jager
kleine karekiet
kleine klapekster
kleine mantelmeeuw
kleine plevier
kleine rietgans
kleine torenvalk
grote lijster
grote mantelmeeuw
grote stern
grote trap
grote zaagbek
grote zee-eend
grote zilverreiger
grutto
halsbandparkiet
havik
heggenmus
holenduif
hop
houtduif
huismus
huiszwaluw
ijseend
ijsvogel
grauwe gans
grauwe gors
grauwe kiekendief
grauwe klauwier
grauwe vliegenvanger
griel
groene specht
groenling
groenpootruiter
grote bonte specht
grote burgemeester
grote canadese gans
grote gele kwikstaart
grote jager
grote karekiet
ekster
europese kanarie
fazant
fitis
fluiter
frater
fuut
gaai
geelgors
geelpootmeeuw
gekraagde roodstaart
gele kwikstaart
geoorde fuut
gierzwaluw
glanskop
goudhaan
goudplevier
goudvink
grasmus
graspieper
grauwe franjepoot
boomvalk
bosruiter
bosuil
braamsluiper
brandgans
breedbekstrandloper
brilduiker
bruine kiekendief
buidelmees
buizerd
casarca
dodaars
dougalls stern
draaihals
drieteenmeeuw
drieteenstrandloper
duinpieper
dwerggans
dwergmeeuw
dwergstern
eider
appelvink
baardman
beflijster
bergeend
bijeneter
blauwborst
blauwe kiekendief
blauwe reiger
boerenzwaluw
bokje
bontbekplevier
bonte kraai
bonte strandloper
bonte vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boomleeuwerik
boompieper
bosrietzanger